Erotica
C4y
Break the Limit > Hvad tilbyder vi? > Priser > Aftalebetingelser

Aftalebetingelser

Indledning
Disse almindelige betingelser gælder for Break the Limits levering af Teambuildings arrangementer, rappelling, firmafester & event m.m.

Afvigelser fra disse betingelser skal aftales skrifteligt for at være gyldige.

For visse tillægsydelser som overnatning, hotel, transport mv. aftales leverings-og betalingsbetingelser særskilt.

Arrangementet
Et arrangement består af et mellem Break the Limit og køber nærmere aftalt forløb indeholdende en eller flere forskellige aftalte aktiviteter.

Arrangementets nærmere indhold og tidsplan fastlægges i købsaftalen.

Break the Limit har det overordnede ansvar for arrangementets afholdelse.

Omfattet er bl.a. alle for arrangementets afholdelse nødvendige administrative foranstaltninger herunder indhentning af tilladelser fra private og det offentlige.

Transport til og fra arrangement sker på købes eget initiativ og regning, med mindre andet er aftalt i købsaftalen.

Bestilling
Arrangement skal bestilles 4 uger før ønskede afholdelses dato.

Ved kortere varsel kan Break the Limit påregne et tillægsgebyr pr. deltager. 

Pris
Arrangementets pris fastlægges i købsaftalen. Købsaftalen vil ligeledes indeholde de aktiviteter og ydelser, som parterne er blevet  enige om.

Den samlede pris består af en fast pris pr. deltager, samt eventuel en tillægspris ved aftale om forbrug mv. under arrangementet.

Betaling
Ved aftale om større arrangementer hvor faktureren vil overstige 25.000,00 kr. kan Break the Limit forlange 50% af beløbet indbetalt som depositum senest 4 uger før

Restbeløb med eventuelle justeringer som følge af ændringer i deltagerantal jvf. nedenfor. faktureres umildbart efter arrangementets afholdelse og forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato. 

Deltagere
Antallet af deltagere i arrangementet skal meddeles Break the Limit senest 4 uger før afholdelsesdato og er bindende.

Tilmelding af yderligere deltagere afregnes jvf. nedestående.  
3 uger før = +10% af deltagerpris.
2 uger før = +25% af deltagerpris.
1 uger før = +50% af deltagerpris.


Aflysning af arrangement
Hvis køber aflyser arrangementet efter at købs-kontrakt er indgået, faktureres køber, som beskrevet i købs-aftalen.

Da firmaet booker instruktører, grej, område mm, og i den forbindelse har udgifter, samt booket grej ikke kan udlejes til anden side, ser vi os nødsaget til at kræve betaling, når aftalen er indgået.

En aftale bliver normalt lavet, som en skriftlig kontrakt, men i nogle tilfælde (ved mindre arrangementer) kan aftalen indgåes pr. e-mail, hvor begge parter giver tilsagn om at være enige om tilbudet/aftalen. I disse tilfælde er aftalen også bindende og tillægges betalting hvis der aflyses.  

Break the Limit er berettiget ved særlige og store arrangementer at fastsætte et minimum for aflysningsbeløbet størrelse. Dette vil så fremgå af købsaftalen.

Force majeure
Hvis udefra kommende omstændigheder, som parterne ikke har indflydelse på, umuliggør arrangementets afholdelse, er Break the Limit berettiget til at omlægge arrangementet.

Sådanne udefra kommende omstændigheder kan eksempelvis være krig, brand, oversvømmelse, jordskælv, strømafbrydelse, terror, strejker, transportforstyrrelser eller hårdt vejr, som efter Break the Limits vurdering vil udsætte deltagernes liv, førlighed eller ejendom for fare.

Omlægning kan være geografisk eller flytning til ny dato som parterne kan blive enige om. Omlægges arrangementet ikke er Break the Limit forpligtet til så vidt muligt at stå til rådighed i det aftalte tidsrum med henblik på alternative afviklinger af det aftalte arrangement.

Køber er ikke berettiget til nedslag i prisen, hverken ved omlægning eller alternativ afvikling. 

Misligholdelse
I tilfælde af den ene parts væsentlige misligholdelse af købsaftalen kan den anden part kræve nedslag i pris eller hæve aftalen efter dansk rets almindelige regler.

Som væsentlig misligholdelse betragtes især købers manglende honorering af 1. faktura, jvf. ovenfor,  samt købers manglende meddelen om evt. egen registrering i RKI register over dårlige betalere.

Ansvar
Break the Limit kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skader på deltagerne eller deres ejendom under arrangementets afholdelse, med mindre skaden skyldes Break the Limits ansattes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser.

Break the Limits erstatningsansvar kan max. udgøre kr. 100.000,00 pr. skadestilfælde uanset tabets årsag eller karakter.

Break the Limit kan ikke gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab herunder, driftstab og avancetab hos køber som følge af arrangementets afholdelse.